Liberty Walk的宽体兰博基尼Aventador SEMA展车具有转动头部的火球发射,在拉斯维加斯的街道上狂奔时如同辣椒喷射器一样。

Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽


Liberty Walk宽体兰博基尼Aventador喷火怪兽